6111 Sayılı yasa ile -5510 Sayılı Yasada yapılan değişiklikler;

6111 Sayılı yasa ile -5510 Sayılı Yasada yapılan değişiklikler;

23. Madde : 5510 sayılı Yasanın 3. maddesinde   değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik tanımlarla ilgilidir. 5510 sayılı Yasa madde 3/10 da değişiklik yapılmıştır. Kısmi zamanlı çalışan ve asgari ücretten daha az geliri olan  öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler  GSS kapsamına alınmakta, gelir seviyesi 5510 sayılı yasa 3/13 maddesindeki asgari ücret tanımındaki  16 yaş 18 olarak değiştirilmiştir

24.  Madde    ;5510 Sayılı Yasanın 5. maddesinde yapılan değişiklikle  Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar maddesinde  İş-kur meslek edindirme kursiyerleri kendileri üzerinden GSS ye dahil edilmişlerdir.

25. Madde   ; 5510 sayılı Yasanın 6/i maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bir işveren tarafından çalıştırılan tarım işçileri sosyal güvenlik kapsamına alındıkları için sigortalı olamayacakları şeklindeki hüküm kaldırılmıştır. Ayrıca kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlardan 65 yaşını doldurmuş olanların 4/b kapsamında tarım sigortalısı olma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

26. Madde :5510 sayılı Yasanın 7. maddesi ile 4/b kapsamındaki tarım sigortalılarının  diğer sigorta kapsamında sigortalı olmaları halinde durdurulan 4/b tarım  sigortalılıkları, diğer sigorta kapsamından çıkmalarını takiben (koşulları devam ediyorsa) Kurum tarafından tekrar 4/b sigortalısı yapılacağı hükmü getirilmiştir.

27.  Madde      ; 5510 sayılı Yasanın 8. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Köy ve Mahalle  Muhtarları ile vergi  mükelleflerinin  mülki amirlikler ve vergi dairelerince Kuruma bildirilmesi süresi iki aya çıkarılmaktadır.

28. Madde   : 5510 sayılı Yasanın 9. maddesin de değişiklik yapılmıştır. Sigortalılığın sona ermesi ile ilgili uygulamanın, (Kuruma yapılacak bildirimlerin) işlemlerin bitirildiği tarih  bildirim süresinin başlangıç tarihi olarak  esas alınması hükme bağlanmıştır. Ayrıca, diğer sigorta kollarından sigortalı olacakların sigortalılığının aynı gün değil bir gün önce sona erdirilmesi hükmü getirilmiştir.

29. Madde   ; 5510 sayılı Yasanın 41. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların  eksik çalıştıkları sürelerin 4/a kapsamında borçlanılması (bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ait olmak üzere) hükmü getirilmiştir.

30.Madde   ; 5510 sayılı Yasanın 45. maddesi ile . 5510/4-c kapsamında olup aylıksız izin kullananların GSS primlerinin işverenler tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır.

31. Madde    ; 5510 sayılı Yasanın 51/3 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Eksik gün çalışma nedeni ile bu sürelerin isteği bağlı sigortalı olarak doldurulması halinde bu sürelere ait hizmetin 5510 Sayılı Yasa Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılması hükme bağlanmıştır.

32. Madde   ; 5510 sayılı Yasanın 52. maddesinde  değişiklik yapılmıştır.Eksik sürelerin isteğe bağlı sigortalı olarak doldurulması durumunda bu sürelere ait işsizlik sigortası primi ödeyebilecekleri hükmü getirilmiştir.

33. Madde  ; 5510 sayılı Yasanın 53. maddesin de değişiklik yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasa 4/1-a,b,c kapsamında aynı anda sigortalı iseler. Öncelikle c kapsamında sigortalı olacakları, a ve b kapsamında aynı anda sigortalı iseler  a kapsamında sigortalı  sayılması hükme bağlanmıştır.

34. Madde  ; 5510 sayılı Yasanın 60. maddesine   fıkra eklemek suretiyle değişiklik yapılmıştır. Yüksek öğrenim gören öğrencilere sağlık  primi  ödemeleri şartı ile GSS’ lı olmaları sağlanmaktadır. Burslu öğrencilerin, (yabancı uyruklular dahil) sağlık primleri ise üniversite bütçelerinden karşılanması hükme bağlanmıştır.

35. Madde  ; 5510 sayılı Yasanın 61. maddesin de değişiklik yapılmıştır. GSS’lı olmayan üniversite öğrencilerinin GSS’lı olarak tescillerinin yapılması hükme bağlanmıştır.

36. Madde   ; 5510 sayılı Yasanın 67.  maddesinde  değişiklik yapılmıştır. Trafik kazaları her durumda sağlık yardımı alacaklar kategorisine dahil edilmiştir.

37. Madde    ; 5510 sayılı Yasanın 80. maddesin de değişiklik yapılmıştır. Aday çırak, çırak ve öğrencilerle İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan kursiyerler için prime esas kazanç tutarları belirlenmekte ve bu kişilerin GSS kapsamına girmeleri halinde gelir testinin sonuçlanmasına kadar asgari ücretin iki katı yerine asgari ücret tutarından prim alınması hükme bağlanmıştır.

38. Madde    ; 5510 sayılı Yasanın 81. maddesin de değişiklik yapılmıştır. Aday çırak, çırak ve öğrencilerle İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin genel sağlık sigortası prim oranları belirlenmekte ayrıca 5 puanlık indirimi içeren teşvik unsurunun, diğer teşviklerle aynı anda uygulanmasının sağlanması amaçlanmakta ve 5 puanlık prim indirimini içeren teşvik unsurunun, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile Uluslar arası Anlaşma Hükümlerine istinaden yapılan hizmet alanları ve yapım işlerini yürüten işyerleri hakkında uygulanmamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

39.  Madde  ; 5510 sayılı Yasanın 82. maddesin de  değişiklik yapılmıştır. 18 yaşından küçük sigortalılar için prime esas aylık kazanç alt sınırı yaşlarına uygun asgari ücret tutarına çekilmekte üst sınır ile 18 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak düzenlenmektedir.

40. Madde    : 5510 sayılı Yasanın 86 . maddesin de değişiklik yapılmıştır. İşverenlere aylık hizmet belgesini işyerine asma yükümlülüğünün kaldırılması ve işverenlerce eksik gün bildirim belgelerini verme yükümlülüğünün belirlenmesinde Kuruma yetki verilmektedir.

41. Madde    ;5510 sayılı Yasanın 87.  maddesin de değişiklik yapılmıştır. Zorunlu stajer öğrenciler cümlesindeki zorunlu kelimesi kaldırılmak suretiyle tüm staj yapan kişiler kapsama alınmaktadır.

42. Madde   ; 5510 sayılı Yasanın 88. maddesin de değişiklik yapılmıştır. Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine genel sağlık sigortası priminin tahsil edilebilmesi için eksik günlerin belirlenmesi yönünden süreye ihtiyaç olduğu düşüncesiyle “takip eden ay” yerine “en geç” olarak değiştirilmiştir.

43. Madde ; 5510 sayılı Yasanın 90. maddesin de değişiklik yapılmıştır. Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden işverenlerin muaccel prim ve idari para borçlarının mahsup edilerek Kuruma aktarıldıktan sonra kalan kısmı üzerinden yararlanmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

44. Madde    ; 5510 sayılı Yasanın 96.  madde sinde  değişiklik yapılmıştır. Kurum hatasından kaynaklanan yersiz ödemelerin ilgililerden tahsilinde kanuni faiz uygulanmayacak, ödeme süresinin 3 aydan 2 yıla çıkarılması sağlanmıştır.

45. Madde ; 5510 sayılı Yasanın 102.  madde de değişiklik yapılmıştır. Geçici iş göremezlik ödeneklerinde Kurumca işverenlerden istenen bildirimlerin elektronik ortamda yapılmaması halinde uygulanacak idari para cezasının 100 üncü madde için uygulanan idari para cezasından ayrılıp, daha düşük miktarda ceza alınması sağlanmakta, aylık prim ve hizmet belgelerini işyerine asma yükümlülüğünün kaldırılmasına paralel olarak idari para cezasının da kaldırılması öngörülmüştür.

46.  Madde   ; 5510 sayılı Yasanın 106. maddesinde  değişiklik yapılmıştır. 2925 sayılı Tarım İşçileri SSK tabi sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kimseler aynı Kanunun 35 inci maddesine göre belirlenmektedir. Söz konusu 35 inci maddede sigortalı kadının çalışmayacak durumda malûl olmayan ve 55 yaşından küçük kocası ile sigortalıların ana ve babaları bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sayılmamaktadır. 5510 sayılı Yasada ise bu kişiler GSS kapsamında bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilmektedir. Düzenleme ile eşitsizlik iptal edilmektedir.

47.  Madde  ; 5510 sayılı Yasanın Geçici madde 7 inci maddeye ek cümle eklenerek değişiklik yapılmıştır. 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılan 01/10/2008 tarihinden önceki yurt dışı sürelerinin basamak intibakında, bu tarihten önce yürürlükte bulunan gelir tablosunun kullanılmasına devam edilmektedir.  Mevcut durumun devamı halinde 5 yıl sonra gösterge tablosunun en üst basamağı üzerinden borç tespiti yapılacağından bağlanacak aylıktaki adaletsizliğin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

48. Madde  ; 5510 sayılı Yasanın Geçici madde 12’de değişiklik yapılmıştır. Sosyal güvencesi olmayan ve 5510 sayılı yasada madde 60/g kapsamında GSS olanlar mütekabiliyet esası dikkate alınarak oturma izni almış yabancılardan, yabancı ülke mevzuatına göre sigortalı olmayanların GSS’na ilişkin 2 yıllık geçiş süresi öngörülmektedir. 01/10/2010  tarihine kadarki gelir tespiti geçiş süresi 01/01/2012 tarihine kadar ertelenmekte, Kamu İdarelerince sağlık yardımları karşılanan yatılı öğrencilerin sağlık yardımlarının ve kısmi süreli çalışanlara GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu da 01/01/2012 tarihine ertelenmektedir.

Ayrıca, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kimselerin tanımı 5510 sayılı Kanunla paralel duruma getirilmektedir.

49. Madde   ; 5510 sayılı Yasanın Geçici16. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte 01/10/2008 tarihinden önce iş yapmaya başlayan ve bu tarihten sonra yapmaya devam eden isteğe bağlı kadın sigortalılara daha düşük prim ödeme imkanı 01/10/2008 tarihinden sonra bu işleri yaptıklarını belgeleyenlere de verilmektedir.

1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre 5510/4-b madde statüsünde emekli olan sigortalılardan 10 yıldan az sağlık primi ödeyenlerden yapılan kesintilerde, sağlık primi ödeme süresinin bütün statülere tabi hizmet süresinden tespit edilmesi sağlanmıştır.

kimdir?

16.05.1963 yılında Aydın'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın'da tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini 9 Eylül Üniversitesi İşletme bölümünde 1988 yılında tamamlamıştır. 1989 yılında Bağ-Kur ilk müdürlüğünde göreve başlamış ve 2000 yılında istifa ederek Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak çalışmıştır ve çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda önde gelen basın, yayım organlarında köşe yazarlığı yapmakta ve tv programları hazırlamaktadır. Halihazırda evli olup 2 çocuk sahibidir.

YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

Bu yazıya yorum yaparak düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi sitemizi ziyaret eden yüz binlerce insanla paylaşabilirsiniz. Lütfen yorumunuzda hakaret içeren cümlelerden kaçınınız. Tüm yorumlar editörlerimizin onayından geçtikten sonra yayınlanır.

Önemli Not: Bu sayfada yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sgkbilgi.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.